Dzisiaj jest: 5.10.2022, imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda

Regulamin

Artykuł I. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu jest skorzystanie z urządzeń końcowych komunikujących się z Internetem (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet) wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Portalu OfertyOpieki.pl, a także zasady świadczenia innych dodatkowych usług płatnych.
 
Artykuł II. Definicje
 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Administrator - ………………………..
  • Serwis - prowadzony przez Administratora portal internetowy OfertyOpieki.pl,
  • Ogłoszenie - informacja umieszczana w Serwisie dotycząca poszukiwania Opiekuna lub informacja umieszczana przez Opiekuna oferującego usługi;
  • Usługa – czynność opisana w treści Ogłoszenia;
  • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora
   w Serwisie, będąca Opiekunem lub Osobą poszukującą Opieki;
  • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która korzysta z serwisu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • Osoba poszukująca Opieki – Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie w celu znalezienia Opiekuna;
  • Opiekun – Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie w celu oferowania usług dla Osób poszukujących Opieki;
  • Konto – kanał dostępu do Serwisu dla Użytkownika dostępny po rejestracji w Serwisie, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, zabezpieczony nazwą Użytkownika (login) i hasłem;
  • Formularz Kontaktowy – elektroniczny kanał komunikacji  służący do kontaktu z pracownikami Administratora, dostępny w zakładce „Kontakt” (http://ofertyopieki.pl/strona/kontakt) ;
 
Artykuł III. Rejestracja Użytkownika w Serwisie
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga zarejestrowania Użytkownika i utworzenia jego Konta.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach Serwisu oraz akceptację Regulaminu.
 3. Po przesłaniu danych identyfikujących Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej link aktywacyjny. Kliknięcie w przesłany link oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wynikających z Regulaminu.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, umowę między Użytkownikiem a Administratorem powinna zawrzeć osoba posiadająca umocowanie do działania w imieniu Użytkownika. Administrator ma prawo weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę.
 
Artykuł IV. Publikacja Danych Użytkownika w Serwisie
 
 1. Aktywacja Konta w Serwisie powoduje udostępnienie danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z danych będą wyświetlane, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 2. Użytkownik może prezentować dodane przez siebie zdjęcia (maksymalnie 7). W przypadku Konsumentów , wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej).
 3. Zabronione jest podawanie przez Użytkownika danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 
Artykuł V. Zasady Publikacji Ogłoszeń
 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator nie jest stroną umów dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie
  i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania.
 3. Treść Ogłoszenia powinna być nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników,
  w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia, ani nie może zawierać treści niecenzuralnych, niemoralnych, niezgodnych z celem i profilem Serwisu (etc. nie może zawierać Ogłoszeń o tematyce niezwiązanej z poszukiwaniem opieki), nie może zawierać linków do innych stron i portali internetowych.
 4. Za treść Ogłoszenia odpowiada Użytkownik. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem prawa Administratora do usuwania Ogłoszeń naruszających postanowienia Regulaminu.
 
Artykuł VI. Publikacja Ogłoszenia
 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Usługa, Użytkownik powinien:
  1. Wypełnić formularz zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu i zatwierdzić treść Ogłoszenia.
  2. Ewentualnie dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
Artykuł VII. Opłaty
 1. Opłaty za usługi świadczone przez Administratora mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu, karty płatniczej lub wiadomości SMS.
 2. Faktura za usługi jest wystawiana wyłącznie na żądanie Użytkownika.
 
 
Artykuł VIII. Zastrzeżenia
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora .
 4. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  3. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,
  4. wprowadzające w błąd.
Artykuł IX. Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zakończenia publikacji Ogłoszenia bądź dnia, w którym publikacja powinna się zakończyć. Jeżeli reklamacja dotyczy innych niż publikacja Ogłoszenia usług, reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub pisemnie listem poleconym na adres Administratora z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie 4 powyżej. powyżej, Administrator zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 7. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.
Artykuł X. Rozwiązanie umowy
 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie.
 2. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą otrzymania przez Administratora wypowiedzenia.
 3. Administrator ma prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.
 
Artykuł XI. Polityka Prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) jest …………………..
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Administratora usług w Serwisie oraz w celu świadczenia i rozliczenia przez Administratora tych usług.
 4. Dane osobowe Użytkowników są za ich zgodą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszyscy użytkownicy Internetu mogą bez utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie. Dla zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest podanie w tym celu następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator podmiotowi.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Administratora w ramach Serwisu usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług.
 9. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line za świadczone przez Administratora usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. następuje:
  1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników,
  2. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 10. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 11. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 12. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu.
 13. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja pod adresem: ………………….
 
Artykuł XII Zmiana Regulaminu
 1. Administrator może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w zmienionego Regulaminu.
 2. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.
Artykuł XIII Prawo właściwe i spory
 1. Prawem właściwym dla umowy między Administratorem a Użytkownikiem jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory wynikające lub dotyczące usług świadczonych przez operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne (w sprawach sporów z Konsumentami). Wszelkie spory z przedsiębiorcami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Katowicach.

Załącznik nr 1 – Usługi Płatne (link)

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.